Overwegingen om te weten over Gegalvaniseerde tackernagels

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper zo ook niet over toepassing) Al die ingewerkte metalen leidingen zullen beschermd geraken anti corrosie. Teneinde een vlak oppervlak te bekomen is een isolatielaag na verharding geschuurd (vlakheidstolerantie ca. 2 cm / 2 m) en opgeveegd. Toepassing Vloer met al die ruimtes in dit gebouw vochtwerende lagen - doorgaans vochtwerende lagen - PE-folie PM Meting aard met een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in een eenheidsprijs van een dekvloer. Specificaties Type: ongewapend Dikte: min. 0,twee mm Een folie wordt aangebracht betreffende overlappingen aangaande ten minste 30 cm en is tegen de muren opgetrokken tot op 2 cm boven het afgewerkte vloerpeil. Beschadigde delen worden hersteld met ons bijkomend stuk folie, almaar betreffende tenminste 30 cm overlapping. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften De folie is losliggend geplaatst De naadoverlappingen worden zorgvuldig verlijmd aan een volledige breedte met de naad en samengedrukt. Naadbreedte: min. 5 cm. Opstandhoogte: min. 10 cm Inzet Folie tussen vloerisolatie en chape cementgebonden dekvloeren - meestal Materialen Een bepalingen met TV 189 Dekvloeren Deel 4 zijn over toepassing. Bindmiddel cement overeenkomstig NBN EN Toeslagstoffen overeenkomstig NBN EN Portiersgebouw containerpark Boom 144

255 Opgegeven prijzen De door de aannemer op te melden prijzen zijn alsmaar inclusief al die recyclagebijdragen, uitsnijdingen, verstevigingen en hulpstukken wegens uitsnijdingen, bevestigingsmaterialen, lampen, inbouwdozen, pendelkabels, rozetten, armaturen en afdekkappen. Garanties Alle verlichtingstoestellen beschikken over ons garantie met 5 jaar, direct af fabriek of via voor registratie betreffende de armaturen bij de fabrikant / leverancier. Eisen met LED armaturen Het opgenomen vermogen en lichtstroom van dit LED-armatuur is ook niet gestandaardiseerd zoals voor de klassieke lampen. Per armatuur worden een nodige specificaties vermeld in de individuele beschrijvingen hieronder. Essentieel hierbij zijn het vermogen, de levensduur, een lichtstroom dewelke uit het armatuur komt, de kleurtemperatuur en de arbeidsfactor van een LED-driver. De levensduur fungeert per toestel weergegeven te worden voor dit indien aangaande de fiches. Hierop staat gering vermeld het reeks branduren en de L - waarde. Wanneer aannemers technische fiches indienen en hierbij is enkel een L waarde opgegeven, dan is er vanzelf vanuit gegaan het een B-waarde 50% kan zijn.

Aansprakelijkheidsverzekering - een burgerrechtelijke aansprakelijkheid aangaande een verzekerden vanwege schade aan derden in overeenstemming met een artikels 1382 tot 1386 betreffende dit Burgerlijk Wetboek ten beloop aangaande minimaal wegens lichamelijke en stoffelijke beschadiging gemengd. Deze waarborg is aanvullend met de in kwestie 1 vermelde verplichte aansprakelijkheidsverzekering. - de bouwheer gaat als derde beschouwd t.o.v. de verschillende verzekerden en ten opzichte over zijn eigen bouwwerken. - een burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bouwheer overeenkomstig artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek ten belope betreffende minimaal voor lichamelijke schade en wegens stoffelijke schade met naburige bouwwerken miv de gevolgschade. Vrijstellingen - voor een bouwheer, architecten en studiebureaus: voor stoffelijke schade, nihil vanwege lichamelijke beschadiging - wegens de andere verzekerden: (in uitbreiding op een in punt 4 verplichte aansprakelijkheidsverzekering) d. Vrijstellingen Verlies en beschadiging die niet gedekt kan zijn omwille van vrijstellingen en uitsluitingen vermeld in een polis alle bouwplaatsrisico s worden gedragen door de vanwege de beschadiging verantwoordelijke verzekerde. Een aannemer ruwbouw draagt tevens een vrijstelling die voortvloeit uit schade ivm artikel 544 met dit Burgerlijk Wetboek. Portiersgebouw containerpark Boom 34

Daar vloerverwarming lage cv-water temperaturen verdraagt om een ruimte te verwarmen, kan zijn het tussen nagenoeg elke vloer plaatsbaar en ons bijzonder energie zuinige methode betreffende verwarmen.

Meting aard met de overeenkomst: Pro memorie (PM) Een lokalen horen te overeenstemmen met een voorschriften van het ARAB en aanbevelingen over het NAVB. Een keet dien behoorlijk verlicht bestaan, in een winter behoorlijk verhit kunnen geraken en voorzien bestaan aangaande aangepast meubelen. Deze bouwketen mogen niet aangewend geraken vanwege dit opslaan van materialen en werktuig werflokalen sanitaire voorzieningen PM Een aannemer voorziet de nodige sanitaire voorzieningen betreffende gering één (chemisch) wc. Meting aard betreffende de overeenkomst: Pro memorie (PM) De sanitaire voorzieningen bestaan voorzien betreffende verlichting en ons watervoorziening. Ze behoren te overeenstemmen betreffende een voorwaarden over het ARAB inzake protectie en hygiëne. Portiersgebouw containerpark Boom 58

105 prefab elementen doorgaans Elementen uit gewapend beton of spanbeton waarvan prefabricatie in ons fabrieksgebouw, in overdekte omstandigheden en tussen permanente controle, verplicht is en die daarop op een werf met een verschillende constructies aangevoegd geraken. Een werken omvatten: de prefabricatie betreffende de elementen volgens een voorgeschreven vormen, afmetingen en afwerking; het eventueel inwerken met doorvoeren; een voorbereiding betreffende het draagvlak en/of een steunen; een service met een prefab elementen op de werf; dit stellen, regelen en verankeren aangaande een prefab elementen met de basisconstructie, m.i.v. een nodige bevestigings- en oplegmiddelen, thermische onderbrekingsinrichtingen en uitzettingsvoegen; dit opgieten, opvoegen en/of opkitten met een aangepaste elastische kit. Een normen NBN EN Handige bepalingen wegens geprefabriceerde betonproducten en de nationale aanvulling NBN B bestaan met inzet. De geprefabriceerde elementen hebben het BENOR-keurmerk (ofwel gelijkwaardig) het de overeenkomstigheid betreffende een geldende Europese productnorm en de Belgische aanvullingsnorm aantoont. Voor de levering dien almaar een attest van oorsprong en dit Benor-merk (of gelijkwaardig) gevoegd worden. Een elementen geraken vervaardigd overeenkomstig de uitvoeringsdocumenten bijvoorbeeld aangeleverd door de stabiliteitsingenieur. Een uitvoeringstekeningen worden door een fabrikant over een prefabelementen opgemaakt. Zo een stabiliteitsstudie met de prefabelementen tevens via een fabrikant moet uitgevoerd geraken, staat dit expliciet vermeld in specifieke artikels van een elementen hieronder. De aannemer ziet daar op toe dat een elementen volstrekt aansluitbaar en compatibel bestaan betreffende een andere structurele, technische en afwerkingselementen waaruit een constructie is samengesteld.

138 na voltooiing met alle ruwbouwelementen welke in aanraking komen met de bepleisteringen: d.w.z. na plaatsing betreffende het buitenschrijnwerk en beglazing, na dit het dichten over sleuven met ingewerkte leidingen met een cementmortel, kokers, doorgangsbuizen, vóór plaatsing over het binnenschrijnwerk (binnendeuren, keukens, inbouwkasten, ), vóór dit leggen van vloertegels ofwel bekledingen, vóór de filmmontage aangaande eventuele opbouwleidingen. OMGEVINGSINVLOEDEN Een uitvoering betreffende een pleisterwerken moet gebeuren in regen- en winddichte ruimten. Een via de fabrikant voorgeschreven uitvoeringsomstandigheden m.b.t. temperatuur (min 5 C en max 30 C) en vochtigheidsgraad over een ruimte en een ondergrond dienen te worden nageleefd. Bepleisteren op metselwerk en/ofwel beton mag pas gebeuren na een krimp ten gevolge betreffende dit opdrogen gebeurd is (tenminste 6 weken oud). Bepleistering op bevroren of ontdooiende ondergronden kan zijn verboden, evenals pleisterwerken voor vorstrisico s (tot vier weken na de werken). BESCHERMINGSMAATREGELEN - STELLINGEN Alle segmenten die ook niet gepleisterd worden geraken zorgvuldig beschermd anti vervuiling en beschadiging (d.m.v. afplakken met bouwfolie, beschermende tape en/ofwel papier). Er is strikt op toegezien teneinde geen stellingen te plaatsten op watervoerende of elektrische leidingen. Voor vastgestelde beschadigingen moeten die worden vernieuwen! Gaten in de steunwanden mogen enig worden geschapen na voorafgaandelijke toelating aangaande een architect. Alle materialen en bouwelementen bevuild via een aannemer pleisterwerken zullen door hem betreffende geschikte middelen worden gereinigd, buiten ze te beschadigen. Beschadigingen aangebracht via de aannemer pleisterwerken geraken op zijn onkosten hersteld. Verder ingeval een pleisterwerken door derden zullen beschadigd worden, gaat de aannemer een beschadigingen repareren. PROFIELEN EN VERSTERKINGEN Daar worden hoekprofielen voorzien op al die uitspringende hoeken en randen ook horizontaal ingeval verticaal, betreffende het oog op ons stootvaste en strakke afwerking. Stopprofielen geraken voorzien bij al die aansluitingen op overige bouwelementen (buitenschrijnwerk) en/ofwel de beëindiging betreffende het pleisterwerk.

MEETCHAR Naast iedere artikeltitel staat ons meetchar welke aangeeft die meeteenheid en aard met overeenkomst van inzet is vanwege dat artikel. Ingeval ons tegenstrijdigheid tussen de meetchar en een paragraaf Meting zou tegengaan in het bestek heeft een tekst onder de paragraaf Meting voorrang op een meetchar. NORMEN De aannemer kan zijn uitgezonderd aan alle in dit bestek vermelde normen onverminderd onderworpen aan een bepalingen over de geldende normen NBN, technische voorschriften aangaande de STS en, TV s (WTCB) en PTV s (Probeton) zoals die drie maanden wegens de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd ofwel geregistreerd. VERANTWOORDELIJKHEID Het bestek vraagt in meerdere artikels teneinde documenten ter goedkeuring wegens te leggen aan een ontwerper en/of dit Bestuur. De goedkeuring via ontwerper en/of Bestuur ontslaat een aannemer en leden van het ontwerpteam desalniettemin ook niet over hun volledige verantwoordelijkheid aannemingsmodaliteiten voorafgaand plaatsbezoek PM Door dit feit dat hij zijn prijsopgave indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich op een hoogte heeft gesteld betreffende een bestaande situatie aangaande de bouwplaats, de ligging, een omgeving en een toegangswegen. Hiermee wordt een inschrijver geacht zichzelf volledig rekenschap te beschikken over bepaald aangaande een proportie aangaande een aanneming en een moeilijkheidsgraad over de uit te voeren werken, m.b.t. de handige coördinatie van een werken een inrichting van de bouwplaats Portiersgebouw containerpark Boom 49

240 hoofdaardingsklem en hoofdbeschermingsgeleider Hoofdaardingsklem FH sog Het is de verbindingsklem waarop geraken samengebracht: een aardgeleider meegetrokken met de voedingskabel aangaande het ALSB. een aardgeleider hoofdbeschermingsgeleider (S) hoofdequipotentiale geleiders Die hoofdaardingsklem is op te stellen nabij het nieuwe ALSB in de kelder Hoofdaardingsgeleider PM Het is de geleider te voorzien tussen een aardrail over een elektrische verdeelborden en een hoofdaardingsklem. Het aantal hoofdbeschermingsgeleiders kan zijn allicht direct aan het aantal verdeelborden. Een doorsnede kan zijn direct aan een doorsnede met een grootste beschermingsgeleider hoofdequipotentiaalverbindingen FH sog & Dit kan zijn een geleider te voorzien tussen de hoofdaardingsklem en massa's of geleidende delen gek met een elektrische installatie bijvoorbeeld daar bestaan, metalen leidingen bestemd wegens o.a.: sanitaire en brandleidingen vertrek en retourleidingen met ieder kring CV afvoeren stalen skelet betreffende dit gebouw metalen ramen, deuren of poorten Minimum doorsnede 6 mm², maximum doorsnede 25 mm².

Een verluchtingsbuizen worden in overleg betreffende dit bestuur gepositioneerd. Toezichtstukken bestaan te voorzien voor richtingsveranderingen. Een graafwerken voor de sleuven aangaande een ondergrondse leidingen worden beschreven tussen artikel Alle af te voeren grond welke voortkomt uit graafwerken wegens elementen in het hoofdstuk is gemeten tussen artikels As-builtplannen: wegens de voorlopige oplevering levert een aannemer juiste bestuur tekeningen over het rioleringsstelsel bijvoorbeeld het kan zijn uitgevoerd, betreffende een exacte ligging en hoogtepeilen over een leidingen, toestellen, verzamelputten en aflopen rioolbuizen - algemeen Alle ondergrondse leidingen wegens de afvoer met afvalwater en regenwater, afkomstig met leidingen, toestellen en putten. De werken omvatten: een leidingen, alle hulpstukken; een koppelstukken en verbindingen betreffende een putten en toestellen; een muurdoorgangen en kokers; een dichtheidscontrole, een wederaanvullingen; alle werken vanwege dit voorlopig afvoeren over dit oppervlaktewater; dit ongeschonden bewaren van aanwezige kabels en leidingen; de as-built-organiseren. Materialen en uitvoering Doorgaans Eerstvolgende normen zijn over toepassing: NBN EN Statische berekening aangaande ingegraven buisleidingen onder meerdere belastingsomstandigheden - Deel 5: Handige voorwaarden SB Index III-24 Buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer betreffende mineraalwater BUIZEN - BOCHTSTUKKEN Een rioolbuizen bestaan bestand anti corrosie, oplosmiddelen, wasmiddelen en temperaturen tot 90 C. Portiersgebouw containerpark Boom 80

196 regenwaterpomp FH sog Service en plaatsing van een regenwaterrecuperatiegroep met een zelfaanzuigende en geruisarme werking, inclusief alle toebehoren bijvoorbeeld flexibele aansluitdarm uit polyethyleen, sectie vriendelijk juiste pomptype, afsluitkraan, terugslagkleppen, manometer, overloop met stankafsluiter, boosterpomp in de put, aanzuig met filter tot in de regenwaterput, vlotter en overloopbeveiliging, aansluiting van de leiding van een pomp betreffende een verdeelcollector (eetwaren toilet, wasmachine, ), elektronische drukregeling betreffende droogloopbeveiliging, schakelkast, drukschakelaar, beschermschakelaar, sokkel en bevestigingsmiddelen, proeven, tot ons volledige bedrijfsklare functie met de pompinstallatie. De toestellen beschikken aan een CE-keuring en worden conform de voorwaarden over Belgaqua aangebracht en aangesloten. Ons elektronische drukregeling zorgt ervoor dat de pomp is gestart zo een druk in dit leidingsysteem- veroorzaakt door gebruik over ons tappuntafneemt. Een motorfiets is gestopt betreffende zodra geen debiet meer wordt waargenomen ofwel indien de maximum druk kan zijn bereikt ofwel voor watergebrek. Deze drukregeling is tevens voorzien van ons droogloopbeveiliging zodat de pomp voor een geringe volumestroom is uitschakelt. Automatische omschakeling betreffende putwater op leidingwater bij een minimaal waterpeil in een put. Die functie kan ook manueel bediend worden. Persleiding Voor iedere regenwaterpomp fungeert daar betreffende de regenwaterput tot binnen in dit gebouw, gedurende een ruwbouwfase, een ondergrondse PE pers / aanzuigleiding en een wachtbuis betreffende trekdraad met minimum Ø100mm, aangebracht te worden. Een diameter aangaande de pers / aanzuigleiding is bepaald via de inschrijver i.

52 plaatsbeschrijvingen meestal Omdat de werken worden uitgevoerd op een bouwwerf kan zijn ons plaatsbeschrijving ook niet essentieel werfcoördinatie doorgaans werfcoördinatie planning aangaande een werken PM Wegens de aanvang aangaande een werken dien een globale planning opgemaakt worden in samenspraak betreffende de opdrachtgever, een architect,een aannemer betreffende een omgevingswerken, de betrokken studiebureau s en nutsmaatschappijen. Die planning houdt rekening betreffende een vastgelegde uitvoeringstermijnen via een verscheidene onderaannemers. Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene variant worden verwerkt. Op regelmatige tijdstippen gaat de planning worden geëvalueerd, i.f.v. de vordering betreffende de werken, de vastgelegde uitvoeringstermijn en gebeurlijke termijnsverlengingen werfcoördinatie werfleiding en controle PM WERFLEIDING De aannemer neemt persoonlijk een leiding met en het toezicht op een werken op zichzelf of wijst hiertoe Gegalvaniseerde tackernagels ons gemachtigde met, die zodra werfverantwoordelijke instaat voor een uitstekende uitvoering van de opdracht. De gemachtigde dien door dit Bestuur geraken goedgekeurd. Het Bestuur heeft almaar dit recht teneinde de gemachtigde te doen verwisselen. WERFCONTROLE 0p een werf kan zijn steeds een kopie betreffende dit volledige aannemingsdossier aanwezig. Een plannen worden op een afgesproken regio opgehangen; hierop geraken al die verbeteringen en aanpassingen aangeduid. Deze wijzigingen worden, na goedkeuring door de architect en/ofwel opdrachtgever, in dit dagboek der werken en/ofwel een werfverslagen genoteerd.

Een geluiddempers zoals aangegeven op de uitstippelen en in de meetstaat betreffen een voordimensionering. Een uiteindelijke dimensionering gaat gebeuren als al die componenten van de installatie (in dit bijzonder de ventilatoren, type dempers, ) gekend bestaan. Een installateur kan geen aanspraak produceren op ons meerprijs ingeval uit berekeningen blijkt het verdere of grotere dempers benodigd zijn vervolgens voorzien in dit prijsvraagdossier. Inzet Er daar waar essentieel; te bepalen door een inschrijver luchtbehandelingsgroepen doorgaans WTW-Unit wegens binnenopstelling De apparaten voorgesteld door een aannemer dienen EPB conform te zijn. Afwijkingen geraken niet aanvaard. Dit betreft een waterterugwinunit (WTW-unit) conform NBN EN : Ventilatie met gebouwen Prestatiebeproeving over onderdelen/producten wegens woningventilatie Deel 7: Prestatiebeproeving aangaande mechanische toe- en afvoerventilatie (betreffende inbegrip van warmteterugwinning) voor mechanische ventilatiesystemen betreffende eengezinshuizen. Portiersgebouw containerpark Boom 224

Een legmortel dien verenigbaar bestaan met eventuele toe te passen voegmortels. VERVOER - LEVERING De dorpels, plinten en dekstenen worden geleverd op paletten en bestaan voor het transport vlak gestapeld en afgedekt. Op de werf worden ze vlak gestapeld en beschermd anti een weeromstandigheden, op ons beschutte geventileerde plaats of onder ons dekzeil. VERWERKING Een dorpels, plinten en dekstenen geraken vol en zat in een mortel gelegd, waarbij daar wordt op toegezien dat de uitgestreken mortellaag dikker wordt aangebracht vervolgens een afstandswiggen. Een voegen dienen te overal enigszins dik en rechtlijnig bestaan. Een breedte met lint- en stootvoegen stemt overeen betreffende deze aangaande het gevelmetselwerk waarin ze worden geïntegreerd. Voor dor wederom geraken kleine elementen eerst bevochtigd. Ook de leg- en stootvlakken over grote elementen behoren te vóór verwerking worden nat geschapen, zodat het mineraalwater niet door capillariteit uit de mortel is opgeslorpt. Een aansluitingen (klap- en lintvoegen) betreffende dit buitenspouwblad worden goed met mortel gevuld; met een buitenkant blijven de voegen tot 2 cm diepte open indien dit parement naderhand opgevoegd wordt. De nodige voorzorgen worden genomen teneinde ons verzorgd en onbesmeurd uitzicht aan de ingemetste gevelelementen te melden en het te behouden. Na dit leggen worden de stootvoegen betreffende mortel opgevuld. Ieder direct contact tussen binnenen buitenspouwblad moet geraken vermeden. Een tussen te posten materialen behoren te verenigbaar zijn met een voegvulling van het buitenschrijnwerk. Keuring Na plaatsing en tot een voorlopige oplevering geraken de elementen beschermd tegen beschadiging ofwel bevuiling. Beschadigde elementen mogen bij de voorlopige oplevering geraken geweigerd en moeten vernieuwen worden op onkosten met een aannemer. Portiersgebouw containerpark Boom 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Overwegingen om te weten over Gegalvaniseerde tackernagels”

Leave a Reply

Gravatar